2.5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Közszolgáltatások - Városüzemeltetés

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

Köztemetők kialakítása és fenntartása

- 1999. évi XLIII. törvény temetőkről és a temetkezésről. 

- A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet.

- A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 29/2005.(XII.5) ÖK rendelet.

A Tata Város Önkormányzata tulajdonában lévő köztemetőket kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján üzemelteti.     

Kocsi úti köztemető: Libitina Kft:

Elérhetőségek:

 • Ügyvezető: Dobos János, valamint ifj. Dobos János
 • Virágkötészeti vezető: Dobos Tamás
 • Cím: 2890 Tata, Stranszky J. u. 15.
 • Telefon: 06 34 487-847
 • e-mail: info@libitina.hu

Környei úti temető: KOMTEM Kft:

Elérhetőségek:

 • Ügyvezető: Kónya Ferenc
 • Cím: 2890 Tata, Bacsó Béla u. 47. 
 • Telefon: 06 34 382 - 055
 • e-mail: komtem@t-online.hu

 

Közvilágításról való gondoskodás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.

Tata Város Önkormányzata a tulajdonában lévő közvilágítási lámpatestek javítását, karbantartását vállalkozó útján látja el.

Vállalkozó: Keszmann és Bodnár Kft., Székhely: 2831 Tarján, Héregi u. 5.

Telefonszám: +36/34-373-320: e-mail: kft@keszmannkft.axelero.net

A közvilágítási hálózaton egy időben keletkezett, több lámpatestre kiterjedő szakaszhibák javítása az áramszolgáltató E.ON Zrt feladata.

Bejelentési címek: Tel: 06 80 533-533; e-mail:kozvilcc@eon-hungaria.com

LINK: https://www.eon.hu/hu/lakossagi/elerhetosegek/kozvilagitas-hibabejelente...

A közvilágítási hibák, a jellegüktől függetlenül bejelenthetők a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalban a 06 34 588 601 illetve a 06 34 588 658 telefonszámon, illetve a kommunalis@tata.hu e-mail címen.

 

Kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása

A kéményseprő-ipari szerv kijelöléséről szóló 401/2015. (XII.15.) Korm. rendelet 1. §-a szerint kéményseprő-ipari tevékenység ellátására kéményseprő-ipari szervként a kormány a hivatásos katasztrófavédelmi szervet jelölte ki.

 • BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ
 • Kéményseprő Ipari Tevékenységet Ellátó Igazgató-Helyettesi Szervezet

http://www.katasztrofavedelem.hu/

http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/

 

Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása

A közparkok, közterületek, játszóterek üzemeltetését a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. végzi az önkormányzattal létrejött közhasznúsági megállapodás alapján.

A közhasználatú zöldfelületeket Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének Tata város zöldfelületeinek használatáról és védelméről szóló 22/2006. (VII.1.) önkormányzati rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelően lehet igénybe venni.

Elérhetősége:

http://tata.hu/1898/tata_varos_zoldfeluleteinek_hasznalatarol_es_vedelmerol

 

Fakivágás bejelentése

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés alapján, a közterületen lévő fás szárú növény kivágását a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző engedélyezi

Benyújtani a Korm. rendelet 2. melléklet szerinti formanyomtatványon, vagy egyéb, a jogszabályban meghatározott tartalmi elemekkel ellátott kérelemben lehet.

http://www.tata.hu/19120/fakivagasi_engedely

 

Parlagfű és gyomos területek bejelentése

221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet (Vhr.)- a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól

A Vhr. 3. § (1) bekezdése alapján a helyszíni ellenőrzést

            -külterületen az ingatlanügyi hatóság,

            -belterületen a jegyző végzi.

Tatai Járási Hivatal Földhivatali Osztály

Elérhetőségek:

A Vhr. 1. § (1) bekezdés alapján:

 • külterületen a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala,
 • belterületen a jegyző (kivéve, ha az önkormányzat a földhasználó)

rendeli el a közérdekű védekezést.

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály

Elérhetőségek:

 

Gépjárművek parkolásának biztosítása

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet - az országos településrendezési és építési követelményekről 42. § és a hozzá tartozó 4. sz. melléklet

 

Helyi közutak

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban Kktv)

A törvény célja, hogy a közúti közlekedés alapvető feltételeinek, az abban résztvevő személyek és szervezetek jogainak és kötelezettségeinek a meghatározásával elősegítse a közúti személy- és áruszállítási szükségletek kielégítését, a közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek megfelelő korszerű járműállomány és közúthálózat kialakítását, működését, a közutak védelmét.

A Kktv 8. § (1) a) pontja alapján állami és önkormányzati feladatok:

1. a közúti közlekedés tervezése, fejlesztése, szabályozása és ellenőrzése,

2. a közúti közlekedés szervezeti és működési feltételeinek meghatározása,

3. a közúthálózat fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése;

c) pontja alapján önkormányzati feladat a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánúton, valamint a tereken, parkokban és egyéb közterületeken járművel történő várakozás biztosítása.

Kktv 9. § 2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete vagy közgyűlése gondoskodik a közúti közlekedéssel összefüggő helyi önkormányzati feladatok ellátásáról, így különösen

 1. a gyalogos-átkelőhelyek megvilágításáról a település belterületén,
 2. a gyalogos-átkelőhelyhez vezető szilárd burkolatú járda, gyalogút, kerékpárút és gyalogos felállóhely, a kiemelt szegélyen vagy padkán kívüli gyalogos korlátok, egyéb gyalogos biztonsági berendezések létesítéséről és fenntartásáról, valamint
 3. a gyalogosok részére szolgáló vasúti gyalogos-átkelőhely és a kizárólag kerékpárosok közlekedését szolgáló vasúti átjárók létesítéséről és fenntartásáról.

Kktv. 15/A. § (1) Forgalomszervezési, valamint a 13. § (2) bekezdésében meghatározott indokok alapján, az e törvényben meghatározott keretek között

 1. a helyi közutak, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek vonatkozásában a helyi önkormányzat rendeletében, valamint
 2. az országos közutak, valamint az állam tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek vonatkozásában a Kormány rendeletében kijelölhet olyan várakozási területet, amelynek a járművel történő, várakozási célú használatáért várakozási díjat kell fizetni.

Tata városa ilyen területet nem határozott meg.

Kktv, 31. § (1) A közút használatában érdekelt természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint a helyi önkormányzat az alapvetően helyi lakossági érdeket szolgáló közút építésére (földút szilárd burkolattal való ellátására) együttműködhetnek. Az együttműködés (a továbbiakban: útépítési együttműködés) formáját a résztvevők maguk határozzák meg.

(2) A helyi önkormányzat - ha az útépítési együttműködésben az érdekeltek több mint kétharmada részt vesz - az abban részt nem vevő, de a közút használatában érdekelt természetes és jogi személyt, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot a résztvevők által vállalt anyagi hozzájárulás mértékéig - a rendeletében meghatározott módon - útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésére kötelezheti.

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 92.§ (10) bek. c) pontja határozta meg a jegyző közútkezelői szerepkörét 2012. december 31-ig.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény - a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 12. § (3) bekezdése szerint - 2013. 01. 01. napjával kiegészült a 46. §-sal, melyben a közút kezelőjeként ez eddigiektől eltérően a jegyző személye helyett a helyi önkormányzat képviselő-testületét határozza meg.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésének 2013. 01. 01. napjával hatályba lépő rendelkezése lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására ruházza át. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja.

Tata Város Önkormányzata 2013. március 1-től a jegyzőt bízta meg a feladat ellátásával.

A közutak üzemeltetése a közúti forgalom biztonságos és kulturált lebonyolítását, a közutak biztonságos használatát elősegítő rendszeres, illetve eseti közútkezelői beavatkozások összessége.

Szakmai hátterét a a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet adja meg.

A Kkt. értelmében a közút kezelője köteles gondoskodni arról, hogy a közút a biztonságos közlekedésre alkalmas, közvetlen környezete pedig esztétikus és kulturált legyen.

Ennek érdekében:

 • a helyi közutakat a közút kezelőjének közlekedésre alkalmas állapotban kell tartania;
 • a közút kezelője a helyi közútnak a forgalombiztonságra veszélyes megrongálódását köteles haladéktalanul kijavítani, vagy a közút forgalmának biztonságát veszélyeztető helyzetet elhárítani;
 • a közút kezelőjének a helyi közutakat tisztán kell tartania. (A közút tisztántartása magában foglalja a közút tisztítását - ideértve a hulladék eltávolítását is -, a közútról a hó eltakarítását, továbbá az út síkossága elleni védekezést.

Tata Város Önkormányzata a település közutjain a fenntartási és üzemeltetési feladatokat a Tatai Városgazda Nonprofit Kft - n keresztül Közhasznú megállapodás keretében látja el.

Elérhetőségek:

 • Ügyvezető: Acsai Zoltán
 • Cím: 2890 Tata, Széles csapás 0250/18 hrsz.,
 • Telefon: 06 34 708 102;
 • e-mail: info@tataivarosgazda.hu

A közúthálózat fejlesztése a Képviselő-testület döntése alapján történik. A tervezés, engedélyeztetés után a kivitelezési munkákra a közbeszerzés keretében a nyertes vállalkozóval kötünk szerződést. Az Önkormányzat a tulajdonában és kezelésében található közutak tekintetében a Kktv 45. §-a alapján útellenőri szolgálatot működtet. Tata Város tekintetében ezt a feladatot a Partner Mérnök Iroda Kft. látja el, a 2018. decemberében kötött szerződés alapján.

Elérhetőség

 • Cím: 2800 Tatabánya, Bárdos lakópark 2/C fsz 3.
 • Telefon: +36-34/512-788

Helyi közösségi közlekedés biztosítása

Tata város közigazgatási határain belül menetrend szerinti helyi közforgalmú közlekedési hálózat működtetése, autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítást a 2016. december 16-án kötött szerződés alapján a KNYKK Zrt. végzi, a 2015. évi CXLIII törvény alapján.

KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

Elérhetőségek:

 • Képviseli: Németh Tamás János vezérigazgató
 • Cím: 2800. Tatabánya, Csaba utca 19.
 • Tel.: 34/515-200
 • E-mail: szolg@knykk.hu

 

Köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.

A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól szóló 30/2013.(X.31.) önkormányzati rendelet. A háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló 29/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet.

Tata Város belterületén a lakossági szilárd hulladék elszállítását a Vertikál Nonprofit Zrt. (8154 Polgárdi, Szabadság u. 26. tel: 36 22 576 070) látja el az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt.- n keresztül (2840 Oroszlány, Táncsics M. u. 59.)

Elérhetőség:

Telefon: 34/361-411, 34/361-815
e-mail: okg-info@oroszlany.hu

Ügyfélszolgálat
e-mail: okg-szamlazas@oroszlany.hu

Szállítás
e-mail: okg-szallitas@oroszlany.hu

A Vertikál Nonprofit Zrt. kihelyezett tatai ügyfélszolgálati irodája

Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt., Tatai Ügyfélszolgálati Iroda
Elérhetőség:

 • Cím: 2890 Tata, Váralja u. 4.
 • Nyitva tartás és pénztári órák: Hétfő: 8.00 -17.00
 • Telefon: 34/361-411, 34/481-739,
 • email: okg-szamlazas@oroszlany.hu

Az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt a lakossági szelektív hulladékgyűjtést is elvégzi a hirdetményükben meghatározott időpontokban.

LINK: https://www.vertikalzrt.hu/sites/default/files/szelektiv_gyujtesi_tajekoztato_2019/tengelic_szelektiv_2019.pdf

Az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt évente egy alkalommal, időpont egyeztetés után a lomhulladékokat is elszállítja az ingatlanoktól. 

Tata Város Önkormányzata a település közterületein keletkezett hulladékok összegyűjtését, a szemétszállítást, az illegális hulladék lerakók felszámolását a Tatai Városgazda Nonprofit Kft - n keresztül Közhasznú megállapodás keretében látja el.

Tata Város Önkormányzata és a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. között létrejött, a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződés alapján a településről a települési folyékony hulladékot kizárólagos joggal a Tatai Városgazda Nonprofit Kft a szerdai napokon gyűjti be és szállítja el az ártalmatlanító helyre.

Elérhetőség:

 • Ügyvezető: Acsai Zoltán
 • Telephely: 2890 Tata, Széles csapás 0250/18 hrsz.,
 • Telefon: 06 34 708 102;
 • e-mail: info@tataivarosgazda.hu

 

Rovar - és rágcsálóirtás

Tata Város belterületén a rágcsálómentesség fenntartási szolgáltatást vállalkozói szerződés alapján a DDD Kereskedelmi Szolgáltató és Környezetgazdálkodó Kft. végzi. 

A Kft a rágcsálómentesítést a bejelentés és az időpont egyeztetést követően a lakosság részére térítésmentesen elvégzi.

Elérhetőség:

 • Székhely: 2900 Komárom, Fuvaros köz 4.
 • Telefon: 06 34 346 918
 • Fax: 06 34 540 060
 • Ügyvezetők:
  Kallay Ferenc: 06 20 944 0099
  Serényi Gyöngyi: 06 20 9358 071
 • e-mail: serenyi@dddkft.hu

 

Helyi környezet- és természetvédelem

Tata természeti adottságai:

 • Helyi jelentőségű természetvédelmi terület (összesen 12 db): 850 ha
 • Önkormányzati tulajdonú erdő: 180 ha
 • Vízfelület: 300 ha
 • Ramsari terület: 1200 ha
 • Natura 2000-es terület: 610 ha

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 57. § (1) bekezdése alapján a természetvédelmi igazgatás feladatait e törvény és más jogszabályok rendelkezései alapján a miniszter, az államigazgatási szervek, valamint a jegyző, a fővárosban a főjegyző látják el.

A helyi természetvédelmi rendelet elérhetősége: http://tata.hu/9600/a_termeszeti_ertekek_vedelmerol_es_a_termeszetvedelem_helyi_szabalyairol

A környezet védelmének általános szabályairól 1995. évi LIII. törvény szabályozza az önkormányzat és a jegyző környezetvédelmi tevékenységét.

 

Állategészségügyi szolgáltatás

Tata területén a gyepmesteri-állatmentési tevékenységet az ALPHA-VET Állatgyógyászati Kft látja el. Tatán a gyepmester heti egy alkalommal végzi a tevékenységet. Tel: 06 20 267 5537. A közterületen befogott ebeket a gyepmester a székesfehérvári telephelyre szállítja. Az ebeket a telephely csak a hivatal igazolásának bemutatása, illetve az addig felmerült költségek pl. ellátás, védőoltás, transponder (chip) megtérítése után adja vissza a tulajdonosnak.

Székesfehérvári állatkórház

Nyitva: H-P.: 8-20-ig, Szombat: 8-12-ig

Egyéb időpontokban ügyelet, non stop nyitva tartással.

Állatkórházi ügyelet:

+36-22/330-754 vagy +36-30/400-2117

Állatmentő 06:00 - 18:00-ig.

Vidéken: +36-30/215-8100

Email: info@alpha-vet.hu

 

Eb összeírás

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban Ávt.) 42/B.§ (1) bekezdésének rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat- ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani, melyet a vonatkozó felhívás szerinti nyilatkozaton tehet meg.

Az önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Szükséges mellékletek, okiratok (Nyilatkozat a tulajdonossal, az ebtartóval, illetve az ebbel kapcsolatos adatokról.)

Az eb tulajdonosa és tartója a bejelentést az alábbi módokon teheti meg:

 • személyesen
 • postai úton a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal “Ebnyilvántartás” 2890 Tata, Kossuth tér 1. címre
 • faxon: 34/587 078
 • elektronikusan az ebosszeiras@tata.hu e-mail címre.

Felhívom a tulajdonosok figyelmét arra, hogy korábbi bejelentés nem mentesít jelen adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése alól!

Az ebösszeíró adatlap jelen felhívás mellékletét képezi, de beszerezhető a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalban (2890 Tata, Kossuth tér 1.), valamint letölthető a www.tata.hu honlapról.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a közös önkormányzati hivatal munkatársai szúrópróbaszerűen ellenőrizhetik.

A fentieken túl felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B§ (10) bekezdése értelmében 2013. január 01. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

A transzponderrel történő megjelölés betartását a jegyző és a járási állat-egészségügyi hivatal ellenőrzi. A négy hónaposnál idősebb transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és a magán állatorvos köteles jelentést tenni a járási állat-egészségügyi hivatal felé.

LINK: https://tata.hu/19141/eb_osszeiras

 

Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás

Fúrt vagy ásott kutak (vízilétesítmények) létesítése, fennmaradásának engedélyezése.

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról.

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról.

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről.

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról.

A törvény 28/A. § (1) bekezdés értelmében a kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges.

A jegyző a Vgtv. 4. § (1) bekezdés d) pontja alapján a vízgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos önkormányzati hatósági feladatok ellátása körében helyi vízgazdálkodási hatóságként jár el és a kutakra vízjogi engedélyezési eljárást folytat le.

Amennyiben

- nem érint karszt- vagy rétegvizet,

- 500 m3/év víz igénybevétel alatti,

- a kút épülettel rendelkező ingatlanon van,

- magánszemély a kérelmező,

- a kút háztartási igények (pl. locsolás) és / vagy házi ivóvízigény kielégítését szolgálja,

- a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

A kérelmet a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője részére kell benyújtani írásban. Az eljárásról további információ kérhető a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és- üzemeltetési Irodáján a 06-34-588-658-as telefonszámon, illetve személyesen ügyfélfogadási időben Tata, Kossuth tér 1. szám alatt a 2. emelt 202. irodában

Az engedélyezési eljárás műszaki dokumentációja letölthető a www.tata.hu oldalról.

A vizek kártétele elleni védekezés, belvízvédelem.

A nyitott árkok karbantartásával, vízelvezetésekkel kapcsolatos bejelentéseket a Tatai Városgazda Kft-nél lehet megtenni.

Elérhetőségek:

 • Ügyvezető: Acsai Zoltán
 • Telephely: 2890 Tata, Széles csapás 0250/18 hrsz.,
 • Tel: 06 34 708 102;
 • e-mail: info@tataivarosgazda.hu

 

 

Hulladékgazdálkodás

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (1b).

Aki a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja és ezt a települési önkormányzat ezt igazolja a közszolgáltató részére, a vegyes hulladék szabványos gyűjtőedényben történő gyűjtéséhez a közszolgáltató 60 l-es gyűjtőedényt biztosít. 

A kérelmet a jegyzőnek kell benyújtani. A kérelemmel kapcsolatban érdeklődni a Tatai Közös Önkormányzat városfejlesztési és üzemeltetési irodánál lehet a kommunalis@tata.hu e-mail címen.

Tata területén 26 db szelektív hulladékgyűjtő sziget van, melyeket hulladék fajtánként heti rendszerességgel szállít el az OKÖ Zrt.

A műanyag hulladékot hétfőn, szerdán és pénteken, a papírhulladékot kedden és pénteken, az üveghulladékokat pedig csütörtöki napokon szállítják el. 

A szelektív konténerek elszállításával kapcsolatosan az okg-szallitas@oroszlany.hu e-mail címen lehet tájékoztatást kérni.

 

Távhőszolgáltatás

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény rendelkezik mindazon jogviszonyról, amely a távhő termelését, szolgáltatását és felhasználását érinti.

Tatán a távhőszolgáltatást koncessziós pályázat alapján a Tata Energia Kft. végzi. A Tata Energia Kft. a Veolia cégcsoport 100%-os tulajdonú tagja, az önkormányzat a tulajdonában lévő távhőszolgáltatási eszközöket (vezeték, hőközpont, telephely, stb.) koncessziós szerződés alapján hosszú távra úgynevezett tartós bérletbe adta a Kft-nek.

A korábbi Tatai Távhőszolgáltató Kft. már nem végez távhőszolgáltatást, és beolvadt a Tatai Városgazda Kft-be.

Tata Energia Kft. ügyfélszolgálati iroda:

Elérhetőségek:

 • Cím: 2890 Tata, Új út 15. 
 • Honlap: https://tavho.veolia.hu/tata/kapcsolat
 • Telefon: (34) 880 507 kedden 07.00-19.00-ig és csütörtökön 07.00-15.00-ig.
 • Ügyfélszolgálati kollégák: Imrefiné Mátyás Gyöngyi, Kurisné H. Andrea

 

Víziközmű-szolgáltatás

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról (továbbiakban: Vhr.). Víziközmű Szolgáltató: Északdunántúli Vízmű Zrt. Tatabánya-Tata Vízmű Üzem

Elérhetőségek:

 • Üzemvezető: Dorogi László
 • Műszaki vezető (víz): Kiss Béla
 • Műszaki vezető (szennyvíz): Körmendi Éva 34/482-891
 • Honlap: www.edv.hu
 • Hibabejelentés (ingyenes): +36/80/426-426
 • Ügyfélkapcsolat: Tata, Dobroszláv út 6.;  tel:+36/80/555-222
 • Ügyfélkapcsolati területi vezető: Dalmadiné Ölveczky Beáta

 

Közszolgáltatások - Humánszlgáltatási Iroda

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 33.§ és 37.§-ai és 1. melléklete alapján a közfeladatot ellátó szerv a közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezését, tartalmát, a közszolgáltatások igénybevételének rendjét, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértékét, az abból adott kedvezményeket a honlapján közzéteszi. Tata Város Önkormányzata a fenti kötelezettségének az alábbiakban kíván eleget tenni.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

13. § (1)  A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 

1. településfejlesztés, településrendezés;

2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;

5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);

6. óvodai ellátás;

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;

szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;

9. lakás- és helyiséggazdálkodás;

10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;

11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;

12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;

13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;

14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;

15. sport, ifjúsági ügyek;

16. nemzetiségi ügyek;

17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;

19. hulladékgazdálkodás;

20. távhőszolgáltatás;

21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének alábbiakban felsorolt rendeletei és határozatai, valamint Tata Város Önkormányzata és a közszolgáltató között létrejött közszolgáltatási szerződések tartalmazzák a közszolgáltatásra vonatkozó előírásokat.

Az egyes közszolgáltatások megnevezése, a szabályozó eszköz megnevezése, a közszolgáltatás tartalmának leírása, közszolgáltatások igénybevételére vonatkozó tájékoztatás, közszolgáltatások díja, és az abból adott kedvezmények mértéke

 

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS

5/2007. (III.1.)

az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról

Tata Város Önkormányzata az egészségügyi alapellátások körében gondoskodik

 • a háziorvosi feladatellátásról vállalkozó háziorvosokkal megkötött feladatellátási szerződések alapján.
 • védőnői, iskolaegészségügyi feladatok ellátásáról az általa fenntartott Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézményen keresztül
 • központi ügyeleti feladatok ellátásáról külső szolgáltató bevonásával.

Feladatellátási szerződéssel rendelkező felnőtt és gyermek háziorvosok, fogorvosok:

LINK:  http://www.tata.hu/458/egeszsegugy

 

Védőnői, iskolaegészségügyi feladatok:

Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény

Intézményvezető: dr. Cseh Tamás

Cím: Tata, Fürdő u. 19.

Tel.: 586-058

e-mail: tegali@tata.hu

LINK: http://www.tata.hu/12844/tatai_egeszsegugyi_alapellato_intezmeny

Központi ügyelet

LINK: http://www.tata.hu/16936/kozponti_orvosi_ugyelet

 

ÓVODAI ELLÁTÁS

Tata Város Önkormányzat az óvodai nevelési feladatot saját óvodák fenntartásával, valamint magánintézményekkel kötött köznevelési szerződés útján látja el.

Az önkormányzat által fenntartott óvodák:

Tatai Bartók Béla Óvoda

Óvodavezető: Szíjjné Mokánszki Natália

2890 Tata, Bartók B. u. 7/A.

Tel.: 380-972

e-mail: bartok.ovoda@tata.hu

Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda

Óvodavezető: Fiú Ferencné

2890 Tata, Fürdő u. 11.

Tel.: 381-282

e-mail: furdo.ovoda@tata.hu

Tatai Kertvárosi Óvoda

Óvodavezető: Petőné Sáradi Zsuzsanna

2890 Tata, Deák F. u. 1.

Tel.: 383-738

e-mail: kertvarosi.ovoda@tata.hu

Tatai Geszti Óvoda

Óvodavezető: Vas Judit

2890 Tata, Gesztenye fasor 39.

Tel.: 06/34/382-240

e-mail: geszti.ovoda@tata.hu

Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye

Tagintézmény-vezető: Zsebőkné Hídvégi Éva

Cím: 2890 Tata-Agostyán,

Kossuth L. u. 19.

Tel.: 481-093

e-mail: bergengocia.ovoda@tata.hu

Tatai Kincseskert Óvoda

Óvodavezető: Görözdiné Vojnits Klára

2890 Tata, Új út 14/A.

Tel.: 479-507

e-mail: kincseskert.ovoda@tata.hu

Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye

Tagintézmény-vezető: Payer Edit

Cím: 2890 Tata, Agostyáni u. 7.

Tel.: 382-563

e-mail: szivarvany.ovoda@tata.hu

 

Köznevelési szerződéssel rendelkező magánóvoda:

Juniorka Alapítványi óvoda

óvodavezető: Izsáki Gabriella

Cím: 2890 Tata, Bacsó B. u. 66.

Telefonszám: +36 34 382 298

E-mail: ovoda@juniorka-alapitvany.t-online.hu

 

NYILVÁNOS KÖNYVTÁRI ELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSA

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár

Igazgató: Sinkó Ildikó

Cím: Tata, Váralja u. 4.

Tel.: 380-281

e-mail: konyvtar@mzsvktata.hu

 

HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA

12/2019.(IV.25.)

Önkormányzati rendelet a közművelődésről

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása.

Tata Város Önkormányzata a törvényben meghatározott kötelező közművelődési feladatait jelenleg művelődési központ típusú közművelődési intézmény működtetésére vonatkozó közművelődési megállapodás alapján a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. útján látja el annak székhelyén és ingyenes használatában lévő egyéb telephelyein.

Tatai Városkapu Zrt.

Magyary Zoltán Művelődési Központ

Tata, Váralja u. 4.

vezérigazgató: Berczelly Attila

https://tataivaroskapu.hu/

Emellett az önkormányzat több szervezettel is kötött közművelődési megállapodást:

Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság

2890 Tata, Tanoda tér 5/A.

Borsó Tibor elnök

Tatai Kenderke Néptáncegyesület

2890 Tata, Almási u. 24.

Farkas Emőke elnök

Pötörke Népművészeti Egyesület

2890 Tata, Váralja u. 4.

Gyurkó Erzsébet elnök

TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete

2800 Tatabánya, Kossuth L. u. 106.,

Danis József elnök

Tatai Rend-ház Kft.

2890 Tata, Tanoda tér 5/A.

Acsainé Dávid Ágnes ügyvezető

 

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ELLÁTÁSOK

2/2017.(II.24.) ÖR.

a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglalt gyermekjóléti feladatait egyrészt bölcsőde fenntartásával, valamint a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás fenntartásában működő Szociális Alapellátó Intézmény Család- és Gyermekjóléti Központján keresztül látja.

Csillagsziget Bölcsőde

Cím: 2890 Tata, Új u. 14/A

Bölcsődevezető: Fekete Éva

Tel.: 587-093

e-mail: ujuti.bolcsode@tata.hu

Az önkormányzat saját bölcsőde fenntartásán kívül ellátási szerződést kötött a Juniorka Alapítvánnyal, így az alapítvány fenntartásában működő Juniorka Bölcsőde is részt vesz az önkormányzati feladatellátásban.

Juniorka Bölcsőde

intézményvezető: Valakovics Józsefné

2890 Tata, Bacsó B. u. 66/1

Telefonszám: +36 34 382 407

E-mail: bolcsode kukac juniorka pont hu

Honlap: www.juniorkabolcsode.hu

 

Szociális Alapellátó Intézmény

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

intézményvezető: Németh-Zwickl Nikoletta

intézményegység vezető: Kőszegi Dóra

2890 Tata, Deák F. u. 5.

Telefonszám: +36 34 586 328

E-mail: szocalap@tata.hu

Honlap:

 

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ELLÁTÁSOK

4/2015.(II.27.) ÖR.

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól

Tata Város Önkormányzata a szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvényben foglalt szociális alapszolgáltatásokat és szakellátásokat a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás által fenntartott intézmények fenntartásával biztosítja:

 

Szociális Alapellátó Intézmény

intézményvezető: Németh-Zwickl Nikoletta

2890 Tata, Deák F. u. 5.

Telefonszám: +36 34 586 328

E-mail: szocalap@tata.hu

Honlap:

Az intézmény intézményfenntartó társulás formájában, a kistérség tíz településére vonatkozóan látja el a következő szociális alapszolgáltatási és szakellátási feladatokat, valamint a gyermekjóléti szolgáltatás feladatát:

 • étkeztetés (Tata és Dunaszentmiklós)
 • házi segítségnyújtás,
 • családsegítés,
 • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
 • közösségi ellátások (pszichiátriai betegek részére),
 • támogató szolgáltatás,
 • nappali ellátás, (fogyatékosok, idősek, hajléktalanok).
 • hajléktalanok éjjeli menedékhelye
 • gyermekjóléti szolgálat.

Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona

intézményvezető: Turza Károly

2890 Tata, Fényes fasor 2.

Telefonszám: +36 34 586 660

E-mail: tataikistersegi@idosekotthonatata.t-online.hu

Honlap:

Feladata: Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása és demens betegek bentlakásos ellátása.

Egységei:    I. sz. Idősek Otthona:        Tata, Fényes fasor 2.

                   II. sz. Idősek Otthona:       Tata, Kocsi utca 11.

Engedélyezett férőhelyek száma:

                   Tata, Fényes fasor 2.                       97 fő

                   Tata, Kocsi utca 11.                         59 fő

                                    Összesen                     156 fő

 

SPORT, IFJÚSÁGI ÜGYEK

13/2011. (III.30.)

a sportról