1.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

 

 

Szervezeti egységek feladatai:

Szervezeti egység Feladat Ügykörök
Polgármesteri kabinet Főépítészi, településképi feladatok  Tata város épített környezetének megőrzése érdekében a városi építészeti örökség területi védelemének meghatározása,a helyi építészeti értékvédelemmel, a településképi követelményekkel és a településkép-érvényesítési eszközökkel kapcsolatos szabályok megállapítása. Településképi konzultáció
Településképi véleményezési eljárás
Településképi bejelentési eljárás
A településrendezési eszközök módosítására irányuló eljárás
Tájékoztatás nyújtása a helyi építési szabályzat és az annak mellékletét képező szabályozási terv előírások kapcsán.
Helyi építészeti örökség védetté nyilvánításával és megszüntetésével, valamint a a védelem biztosításával kapcsolatos feladatok
Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi, elsősorban testvérvárosi kapcsolatok ápolása, rendezvények megszervezése  
Társadalmi kapcsolatok    
Sport- és ifjúsági feladatok    
Közbiztonsági feladatok katasztrófák elleni védekezésre való felkészülési, védekezési, helyreállítási szakmai feladatok ellátása, továbbá rendvédelmi és honvédelmi feladatokban közreműködés  A polgármester az illetékességi területén irányítja és szervezi a felkészülés és a védekezés feladatait;
A polgármester a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt a területi, települési, kerületi és munkahelyi polgári védelmi szervezetbe kiképzésre és gyakorlatra osztja be;
A polgármester a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szakmai iránymutatása mellett irányítja a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenységet;
A polgármester szervezi és irányítja az anyagi javak védelmét, a lakosság létfenntartásához szükséges anyagi javakkal történő ellátását;
Jegyzői kabinet Szervezési csoport   - általános, időközi országgyűlési, önkormányzati és nemzetiségi választások előkészítése; 
- országos és helyi népszavazással kapcsolatos szavazások előkészítése;
- a képviselő-testület és a bizottságok munkájával kapcsolatos szervezési, ügyviteli, nyilvántartási, adminisztrációs feladatok;
- képviselő-testület döntéseinek nyilvántartása;
- nemzetiségi önkormányzatok tevékenységének adminisztratív segítése;
- kistérségi társulás tevékenységével kapcsolatos adminisztratív, technikai, szervezési feladatok ellátása;
- városi kitüntetések adományozásának előkészítése;
- Tata név-, illetve címerhasználat engedélyezésének előkészítése;
- tisztségviselői, képviselői fogadóórák, lakossági fórumok szervezési feladatainak ellátása;
-a hivatal iktatási, irattározási és selejtezési feladatainak ellátása;
Közterület-felügyelet csoport Az önkormányzat a közterületi rend és tisztaság védelméről, a tömegközlekedési eszközök használati rendjének fenntartásáról, az önkormányzati vagyon védelméről közterület-felügyelet vagy közterület-felügyelő útján gondoskodhat. a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése;
a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása;
közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;
közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében;
közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;
közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében;
közreműködés állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában;
a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának az ellenőrzése;
a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületen a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatás (a továbbiakban: parkolás) biztosítása, valamint a parkolásért járó ellenérték megfizetésének ellenőrzése és a fizetés elmaradása esetére előírt jogkövetkezmények alkalmazása;
A felügyelet közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el, és felvételt készíthet;
A felügyelő a helyi közúton, hatósági jelzéssel nem rendelkező járművet, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, értesítést helyez el, majd a járművet elszállíthatja;
Belső ellenőrzés

Ellátja

  • a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal, valamint Tata Város Önkormányzata fenntartásában működő költségvetési szervek és az önkormányzat többségi befolyása alatt működő gazdasági társaságok,
  • a társulási megállapodás alapján a Tatai Kistérségi Többcélú Társuláshoz tartozó önkormányzatok és az általuk alapított költségvetési szervek, valamint,
  • a társult önkormányzatok közigazgatási területén működő nemzetiségi önkormányzatok belső ellenőrzési feladatait.
 
Személyügy Ellátja az önkormányzati és hivatali foglalkoztatottakkal kapcsolatos humánpolitikai feladatokat.  
Adó- és pénzügyi Iroda Adóügy Az önkormányzati adóhatóság a hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartását, kezelését és elszámolását látja el. Az önkormányzati adóhatóság feladatkörében nyilvántartja az adózókat és azokat az adózónak nem minősülő személyeket, akiknek, amelyeknek jogát, kötelezettségét valamely törvény írja elő, az adót, adó-visszatérítést, adó-visszaigénylést megállapítja, az adót, az adók módjára behajtandó köztartozást beszedi, végrehajtja, az adókötelezettségek teljesítését ellenőrzi, az adó visszaigénylését, visszatérítését kiutalja, és vezeti az adózók adószámláját. Építményadó
Telekadó
Helyi iprűzési adó
Gépjárműadó
Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó
Talajterhelési díj
Jövedéki adó, desztillálóberendezés feletti tulajdonjogszerzés bejelentése
Adók módjára behajtandó köztartozások
Végrehajtási eljárás
Adó- és értékbizonyítvány
Adóigazolás
Közigazgatási eljárási illetékek az önkormányzati adóhatóságnál
Költségvetés Az  Adó- és Pénzügyi Iroda költségvetési területe Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi és számviteli feladatainak ellátásáról gondoskodik Éves költségvetés tervezése
Költségvetési előirányzatok módosítása
Beszámolási kötelezettségek teljesítése
Üzemeltetéshez, fenntartáshoz, müködtetéshez, felújításhoz, beruházáshoz, munkaerőgazdálkodáshoz kapcsolódó pénzügyi és könyvelési feladatok ellátása
Állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolások
Pénzkezelési, pénzellátási feladatok 
Analítikus nilvántartások vezetése ( követelések, kötelezettségek, tárgyi eszközök stb )
Egyéb pénzügyi számviteli, statisztikai adatszolgáltatások
Intézménygazdálkodás A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás és a fenntartásában működő  Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona, valamint a Szociális Alapellátó Intézmény  gazdálkodását látja el. A költségvetés készítésétől a beszámolóig tevékenységünk  a gazdálkodás minden feladatára kiterjed.  Az intézménygazdálkodás foglalkozik a tatai nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával is. Ellátja Tata Város Önkormányzatának állami támogatás igénylését, módosítását és elszámolását a költségvetésről szóló törvény előírásai szerint. Társulás és intézmények tekintetében: éves költségvetés tervezése, beszámolási kötelezettség teljesítése, pénzügyi és könyvelési feladatok ellátása, analitikus nyilvántartások vezetése
Nemzetiségi önkormányzatok tekintetében: éves költségvetés tervezése, beszámolási kötelezettség teljesítése, pénzügyi és könyvelési feladatok ellátása.
Egyéb pénzügyek: feladatmutatók felmérése, állami támogatások igénylése, elszámolása.
Humánszolgáltatási Iroda Társasházak törvényességi felügyelete A társasházak működésének, a társasházak szerveinek és e szervek működésének törvényességi felügyelete  
Igazgatási és szociális feladatok   települési támogatás kérelmek intézése
 lakhatási célra
 ápolási célra
 gyógyszerköltségek viseléséhez
 rendkívüli települési támogatás,
 köztemetés
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet határozattal történő megállapítása
 életkezdési támogatás
Igazgatási feladatok     állattartási ügyek
 birtokvédelmi ügyek
 telepengedélyezés
 bejelentés köteles ipari tevékenységgel kapcsolatos ügyek
 hagyatéki ügyintézés
 földhirdetmények kezelése
 adó-és értékbizonyítványok kiállítása
 működési engedélyezés
 bejelentésköteles kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos ügyek
 szálláshelyüzemeltetési ügyek
 vásár-piac, bevásárlóközpont működésének engedélyezése
 talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés
 házszámmegállapítási eljárás
 címkezelési eljárás
Születés anyakönyvezése
Halálozás anyakönyvezése
Házasságkötési szándék bejelentése
Születési név megváltoztatása
Házassági név megváltoztatása
Hazai anyakönyvezés
Anyakönyvi okiratok kiállítása
Intézményfelügyelet Ellátja az önkormányzat és a kistérség intézményeinek szakmai felügyeletét. Felügyeli az önkormányzati intézményeket, bölcsődét, óvodákat, könyvtárat, múzeumot, a közoktatási gyermekjóléti feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezeteket, egészségügyi alapellátást.  
Az iroda felügyeletével működnek a városi szociális alapszolgáltatások, valamint Szociális Alapellátó Intézmény, valamint a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona. Felügyelete alá tartozik a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt., valamint az általa ellátott közfeladatok.  
Az intézményfelügyelet készíti elő a pályázati alapok kiírását, felügyeli a támogatások felhasználását, intézi az ösztöndíjakat (Öveges, Szorgalmas diák, Sportösztöndíj, Bursa Hungarica), valamint a tanulók  közlekedési támogatását, civil és egyéb szervezetek támogatásait.  
Városfejlesztési és projektiroda Projektmenedzsment Ellátja az önkormányzat Európai Uniós és egyéb tárgyú pályázati feladatait, kapcsolatot tart a pályázatok elkészítéséhez szükséges szakértőkkel, Közreműködő Szervezetekkel. pályázatok előkészítése
pályázatok megvalósítása
kapcsolattartás a Közreműködő Szervezetekkel
pályázati fenntartás
pályázati pénzügyi feladatok
Közbeszerzési, beruházási feladtok  
Építési és vagyongazdálkodási iroda Építéshatóság Az építéshatóság látja el Tatán és az illetékességéhez tartozó településeken (Baj, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, Neszmély, Szomód, Tardos, Vértestolna) az I. fokú építéshatósági feladatokat. Bontási-, építési, használatbavételi, fennmaradási engedélyezési eljárások, építésügyi vagy eljárási bírságok kiszabása, építési engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési eljárások lefolytatása
Építésügyi hatósági tudomásulvételi eljárások (jogutódlás tudomásulvétele, használatbavétel tudomásul vétele)
Építésügyi hatósági bizonyítványok, igazolások kiállítása, adatszolgáltatások
Építésüggyel kapcsolatos panaszok észrevételek intézése
Telekalakítási és egyes építésügyi eljárásokban szakhatóságként történő eljárás
 
Vagyongazdálkodás Ellátja az önkormányzat tulajdonában álló vagyon kezelésével kapcsolatos feladatokat, a vagyongazdálkodás kapcsán a tulajdonosi döntés meghozatalához kapcsolódó döntés előkészítési és döntés végrehajtási feladatokat. Közterület-használat engedélyezése
Közmű és egyéb önkormányzati ingatlan érintő beruházások kapcsán tulajdonosi hozzájárulás kiadása
Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos igények, panaszok elbírálásának előkészítése
Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokkal való kapcsolattartás és az ennek körében fellépő feladatok ellátása
Az önkormányzati vagyonnal való rendelkezés érdekében a tulajdonosi döntések előkészítése és azok végrehajtása
Környezetvédelmi és városüzemeltetési iroda Környezet és természetvédelem  
Városüzemeltetés Ellátja az önkormányzat kötelezően és önként vállalt városüzemeltetési feladatait, kapcsolatot tart az állampolgárokkal, valamint a városüzemeltetést végző önkormányzati tulajdonú Tatai Városgazda Nonprofit Kft.-vel, továbbá külsős vállalkozókkal. közvilágítási ügyek
kommunális ügyek
kút engedélyeztetési ügyek
csapadékvízelvezetési ügyek
vízkárelhárítási ügyek
gyommentesítési ügyek
fakivágási ügyek
zöldterület rendezési és fenntartási ügyek
környezet- és természetvédelmi ügyek
behajtási engedélyek kiadása természetvédelmi területekre
út- és járda üzemeltetési ügyek
3,5 t feletti gépjármű tárolási igazolás
út- és járda bontások engedélyezése
útkezelői nyilatkozat magasépítéshez
közösségi közlekedési ügyek
köztemetők fenntartása
rovar- és rágcsálómentesítés
játszóterek ellenőrzése
méhészek letelepedésének ellenőrzése
gyepmesteri tevékenység ellenőrzése
 
Közútkezelői feladatok    
Dunaalmási Kirendeltség   ellátja településén a felmerülő hivatali feladatokat  
Dunaszentmiklósi Kirendeltség   ellátja településén a felmerülő hivatali feladatokat  
Neszmélyi Kirendeltség   ellátja településén a felmerülő hivatali feladatokat