Idegenforgalmi adó

Ügyleírás:

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adó beszedésére kötelezett. Az idegenforgalmi adót

 • a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó,
 • a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján szedi be.

Az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2014.(XI.27.) az idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése alapján az adóbeszedésre kötelezett szálláshely a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009.(X. 20.) Korm. rendelet 2. § c)-h) pontjaiban meghatározott szálloda, panzió, kemping, üdülőház, közösségi szálláshely, egyéb szálláshely az általa beszedett adóról, az adó alapjának, a mentesség jogcímének és jogosultságának, valamint az adó összegének utólagos megállapítására is alkalmas meghatározott adattartalmú nyilvántartás vezetésére kötelezett.

Ezen szálláshelyeknek e bekezdésben meghatározott adattartalmú nyilvántartást kell vezetni. A szálláshely üzemeltetője köteles gondoskodni arról is, hogy a nyilvántartás a szálláshelyen folyamatosan és vezetésre alkalmasan rendelkezésre álljon. A szálláshelyen vezetett nyilvántartásnak tartalmaznia kell a sorszámot, a vendég nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, állampolgárságát, útlevelének, személyazonosító igazolványának vagy vezetői engedélyének számát, az érkezés és távozás napját, az eltöltött vendégéjszakák számát, az ebből adómentesen eltöltött vendégéjszakák számát és jogcímét, az adóköteles vendégéjszakák számát, a vendég vagy képviselőjének aláírását, a beszedett adó összegét, a kibocsátott számla, készpénzfizetési számla, nyugta sorszámát.

A nyilvántartást - ideértve a gépi adathordozón rögzített elektronikus adatokat, információkat is - úgy kell vezetni, hogy az az adó alapjának, az adó összegének, a mentességnek, a kedvezménynek a megállapítására, ellenőrzésére alkalmas legyen.

A nyilvántartás vezetésének célja az idegenforgalmi adóval kapcsolatos e rendeletben és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben előírt kötelezettségek teljesítésének vagy megsértésének a megállapítása, ellenőrzése. A nyilvántartásban szereplő adatokat törvényben meghatározott személyek ismerhetik meg. A nyilvántartást az abban szereplő adatok alapján megállapítható adókötelezettség elévülési idejéig az adóbeszedésre kötelezettnek meg kell őriznie.

Az adó alapját, valamint a mértékét Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2014.(XI.27.) az idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendelete tartalmazza:

http://tata.hu/1792/az_idegenforgalmi_adorol

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján mentes az adó alól:

 • a 18. életévét be nem töltött magánszemély;
 • a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;
 •  a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a közszolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény  37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá
 •  aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója;
 • az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személy;
 • a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap.

 

Az adó beszedésére kötelezett szállásadónak a felsorolt adómentességre jogosító tartózkodást az idegenforgalmi adóról szóló 27/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet 1. mellékletnek megfelelően kell igazolnia, ennek hiányában az adót be kell szednie, illetve meg kell fizetnie. Az életkor miatti mentesség igénybevétele esetén a mentességi nyilatkozat kitöltése nem kötelező, amennyiben a nyilvántartás vagy bejelentőlap az életkor adatát egyértelműen tartalmazza, és azt a vendég, a szülő vagy a kísérő aláírta.

Az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell adóbevallást benyújtani, az általa beszedett vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig fizeti meg.

Szükséges mellékletek/okiratok: Adóbevallás az idegenforgalmi adóról.
Benyújtás formája és módja:

Az adatbejelentő benyújtható:

Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel.

Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodók, illetve az egyéni vállalkozók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.

Ügyintézési határidő és díja:

Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési 30 harminc nap. Az ügyintézési határidő az adatbejelentésnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik.

Az adóztatás és az adóigazgatási eljárás költségeit az önkormányzat viseli. Az idegenforgalmi adóval kapcsolatos eljárás az ügyfél/adózó számára díj, illeték és költségmentes.

Alkalmazott jogszabályok:
 • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény.
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.
 • Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény.
 • Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény.
 • Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról.
Kézbesítés: Az idegenforgalmi adó önadózáson alapuló adónem, így a bevallással kapcsolatos döntés (határozat) - az adókötelezettség határidőben és megfelelően történő teljesítése esetén - nem készül. Az adózó - a törvényi előírásoknak megfelelően - folyószámla levélben értesül az aktuális egyenlegéről.
Jogorvoslat: -