Talajterhelési díj

Ügyleírás:

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján a talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.

 A díjfizetésre kötelezett kibocsátó a Ktd. által megállapított talajterhelési díjnak 2009. évtől a 100 %-át köteles megfizetni.

A talajterhelési díj alapja. A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.

A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1 200 Ft/m3

Területérzékenységi szorzó: 3

A talajterhelési díjról szóló 26/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete alapján mentes az adó alól:

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényben meghatározott díjból 50 %-os díjkedvezmény illeti meg a tárgyévben a magánszemélyt, ha az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg

  • családban élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
  • egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.

A díjmentességek a talajterhelési díj bevallás benyújtásával érvényesíthetők. A bevallás benyújtásával egyidejűleg a magánszemély jövedelmét igazolni köteles. Jövedelemigazolásként a következőket kell csatolni: rendszeres jövedelemről a munkáltató igazolását, a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében, a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság által kiállított igazolást (adott évi nyugdíj megállapításáról szóló nyomtatvány), ennek hiányában a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, a járási hivatal, illetve a munkaügyi szerv által folyósított ellátás esetében az ellátást igazoló szelvényét, ennek hiányában a hatóság által kiállított igazolást, egyéb nem rendszeres jövedelem igazolására a kérelmező írásbeli nyilatkozatát, az előzőek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonatot.

Szükséges mellékletek/okiratok: Talajterhelési díj bevallás.
Benyújtás formája és módja:

Az adatbejelentő benyújtható:

Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel.

Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodók, illetve az egyéni vállalkozók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.

Ügyintézés határidő és díja:

Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő 30 nap. Az ügyintézési határidő az adatbejelentésnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik.

Talajterhelési díj bevallásának benyújtása díj- és illetékmentes.

Kézbesítés:

Az adóhatóság az iratot írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti.

Az adóhatósági iratok a meghatalmazott képviselővel eljáró adózó esetében a képviselőnek kerül kézbesítésre hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton.

Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó részére, az adózó vagy képviselője adóhatósághoz bejelentett címére, valamint Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy magyarországi kézbesítési meghatalmazottja címére kerül feladásra.

Alkalmazott jogszabályok:
  • A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény.
  • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.
  • Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény.
  • Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény.
  • Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról.

 

CsatolmányMéret
PDF ikon Talaj bevallás.pdf50.81 KB