Telekadó

Ügyleírás:

Adóköteles Tata Város illetékességi területén lévő telek.

Az adó alanya az, aki az év első napján a telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Az adókötelezettség keletkezése:

 • a belterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését vagy tényleges mezőgazdasági művelésének a megszüntetését követő év első napján;
 • a külterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését követő év első napján;
 • erdőnek minősülő telek esetében
  • a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését követő év első napján, feltéve, ha az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nem tartják nyilván vagy
  • az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott földterületnek az Országos Erdőállomány Adattárból történő törlését követő év első napján;
 • a tanyaként nyilvántartott földterület esetében a tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlését követő év első napján;
 • az építmény megsemmisülése, lebontása esetén a megsemmisülést, lebontást követő félév első napján keletkezik.

Az adókötelezettség megszűnése:

 • az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott belterületi telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése és tényleges mezőgazdasági művelése megkezdése évének utolsó napján;
 • tényleges mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése évének;
 • belterületen fekvő termőföld esetében annak tényleges mezőgazdasági művelése megkezdése évének utolsó napján;
 • külterületi telek esetében annak termőföldként vagy tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási feljegyzése évének utolsó napján;
 • teleknek minősülő földterület esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban erdő művelési ágra történő átvezetése vagy az Országos Erdőállomány Adattárba történő bejegyzése évének utolsó napján;
 • a telek építménnyel való beépítése félévének utolsó napján szűnik meg.

Az adó alapját, valamint a mértékét Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014.(VI.2.) a telekadóról szóló önkormányzati rendelete tartalmazza:

http://tata.hu/13465/a_telekadorol

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján mentes az adó alól:

 • az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész,
 • a mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek,
 • az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a,
 • az adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó, jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő-biztonsági terület (övezet), feltéve, ha az adóalany adóévet megelőző adóévi, évesített nettó árbevétele 50%-ban saját előállítású termék értékesítéséből származik.

A telekadóról szóló 14/2014. (VI.2.) önkormányzati rendelet alapján mentes az adó alól:

 • az önkormányzat telke;
 • a magánszemély tulajdonában lévő lakáshoz tartozó teleknek a lakás hasznos alapterületét meghaladó része;
 • a magánszemély tulajdonában lévő lakóház építésére alkalmas telek –amennyiben a magánszemély a beépítést vállalja –az építési engedély megadását követő 4évi időtartamra;
 • a honvédelmi létesítmények (laktanya, lőtér) nem beépíthető védő-biztonsági övezetében található telek;
 • a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található kiemelt jelentőségű természetmegőrzési-és különleges madárvédelmi terület adóköteles területének 50%-a;
 • az ingatlan-nyilvántartásban zártkerti művelés alól kivett terület művelési ág megnevezésű telek;
 • az ingatlan-nyilvántartásban kivett árok művelési ág megnevezésű telek;
 • az ingatlan-nyilvántartásban kivett út művelési ág megnevezésű telek;
 • a művelésre alkalmatlan belvizes területek, melyek a következők: a tatai 088/2. hrsz.-ú árok, 995. hrsz.-ú közút, 1044. hrsz.-ú beépítetlen terület, 1152. hrsz.-ú árok, 5010/2. hrsz.-ú közterület, 1215. hrsz.-ú árok, 1364. hrsz.-ú közterület (Új út) és a 1207. hrsz.-ú közút ingatlanok által határolt telkek, és a 088/2. hrsz.-ú árok, 1246. hrsz.-ú közút, 1280. hrsz.-ú beépítetlen terület, 1282. hrsz.-ú beépítetlen terület, 1274. hrsz.-ú közút, 1312. hrsz.-ú közút, 1249/5. hrsz.-ú saját használatú út, 1249/1. hrsz.-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok által határolt telkek.

Az adózónak a telekadóról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő 15 napon belül kell adatbejelentését teljesítenie.

Az önkormányzati adóhatóság az éves telekadót az adózó adatbejelentése alapján kivetés útján határozatban állapítja meg.

Az adózó a telekadót a naptári évben félévente, két egyenlő részletben március hónap 15. napjáig, valamint szeptember hónap 15. napjáig fizeti meg.

Szükséges mellékletek/okiratok: Telekadó adatbejelentő, adásvételi szerződés vagy tulajdoni lap     másolata, művelési ág változásáról szóló határozat.
Benyújtás formája és módja:

Az adatbejelentő benyújtható:

Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel.

Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodók, illetve az egyéni vállalkozók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.

Ügyintézési határidő és díja:

Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési 30 harminc nap. Az ügyintézési határidő az adatbejelentésnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik.

Az adóztatás és az adóigazgatási eljárás költségeit az önkormányzat viseli. Az adatbejelentés az ügyfél/adózó számára díj, illeték és költségmentes.

Alkalmazott jogszabályok:
 • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény;
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
 • Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet;
 • Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
 • Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény;
 • Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet;
 • Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/201.(VI.2.) önkormányzati rendelete a telekadóról.
Kézbesítés:

Az adóhatóság a határozatot írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti.

Az telekadó határozat a meghatalmazott képviselővel eljáró adózó esetében a képviselőnek kerül kézbesítésre hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton.

Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó részére, az adózó vagy képviselője adóhatósághoz bejelentett címére, valamint Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy magyarországi kézbesítési meghatalmazottja címére kerül feladásra.

Jogorvoslat:

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Komárom- Esztergom Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez benyújtandó illetékköteles fellebbezéssel élhet.

Az illeték mértéke a vitatott összeg minden megkezdett 10 000 Ft- ja után 400 Ft, de legalább 5 000 Ft, legfeljebb 500 000 Ft. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.

Egyéb fontos tudnivaló:

A mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telekadómentességére vonatkozó szabályok:

A belterületi, 1 ha-t meg nem haladó, művelés alól kivettként nyilvántartott földterület mentességet élvez a telekadó alól, ha a terület teljes egészében mezőgazdasági művelés alatt áll és e tényt a mezőgazdasági szakigazgatási szerv igazolja (a művelési ágba sorolt belterületi, mezőgazdasági művelés alatt álló termőföld és a külterületi termőföld nem tárgya a telekadónak).

Ezen feltétel teljesülését a telek fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv az adóalany naptári év június 9. és szeptember 30. között benyújtott kérelmére indult eljárás keretében megtartott helyszíni szemle alapján kiadott okirattal igazolja.

 

CsatolmányMéret
Fájl adatbejelentes-2019.docx95.76 KB
PDF ikon adatbejelentes-2019.pdf80.5 KB